Zubin Garg – Maya Maya Mathu Maya lyrics

Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya
Maya bhora dusoku loi
Hiya juri asaahi boi
Duronire junaki hoi
Rola ki yo.. heyyyyy
Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya
Xagoror do re gobhir
Tumi ona moromoke loi
Aasu jiyai
Dehe mone aasa jodi
Bare bare gusi juwa muk
Kiyo konduai
Na niba xemeka raati
Ne lage muk xuwo roni.. ye e e e…
Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya
Mayabini xei raati
Ahisilu kakhole tu mar
Dukh ho bole
Hahi hahi xabotila
Oshru bhora anubhuti bur
Monot gu pone
Mo romor mayabi trikha
Di bohi mathu be dona.. ye e e e…
Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya
Maya bhora dusoku loi
Hiya juri asaahi boi
Duronire junaki hoi
Rola ki yo.. heyyyyy
Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya
Maya maya mathu maya
Tumi janu xosaane moromore maya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *